Законодателство

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 1. Закон за Министерството на вътрешните работи. Обн. ДВ, бр. 122/1997 г.

 2. Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите. Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.

 3. Закон за защита на класифицираната информация. Обн. ДВ, бр. 45/2002 г.

 4. Закон за частната охранителна дейност. Обн. ДВ, бр. 15/2004 г.

 5. Правилник за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните
  оръжия и боеприпасите. Обн. ДВ, бр. 78/1999 г.

 6. Наредба № 8/06.08.1993 г. за физическа защита на ядрените съо­ръжения и ядрения материал. Обн. ДВ, бр. 83/30.09.1993 г.

 7. Наредба №7/08.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите. Обн. ДВ, бр. 70/19.06.1998 г.

 8. Наредба № I-69 от 19.05.2000 г. на МВР за условията и реда за установяването на психологическа пригодност за боравене с огнестрелно оръжие и боеприпаси. Обн. ДВ, бр. 45/2000 г.

 9. Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали. Обн. ДВ, бр. 74/08.09.2000 г.

 10. Наредба № I-171/02.07.2001 г. за организацията и контрола по обез­печаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции. Обн. ДВ, бр. 70/10.08.2001 г.

 11. Наредба № I-127 за определяне на реда за осъществяване на дейности по пожарната и аварийната безопасност от търговци. Обн. ДВ, бр. 59/2003 г.

 12. Наредба № I-121 за реда и организиране на охраната при транспортиране на ценни пратки и товари. Обн. ДВ, бр. 63/2004 г.

 13. Наредба № 3/16.06.1997 г. на МВР за пожарната безопасност на обектите в експлоатация. Обн. ДВ, бр. 54/08.07.1997 г.

 14. Тарифа № 4 от 1998 г за таксите, които се събират в системата на МВР, последно изменение - 2004 г.