Кариери

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Административно-управленският персонал на Агенцията, осъществява организирането, изпълнението и обслужването на охранителната дейност в цялата страна. Преобладаващата част от служителите са с богат практически и теоретичен професионален опит, както и млади перспективни кадри в областта на бизнес и националната и корпоративна сигурност, информатиката, финансите и други.

Всички действия на охраната на охраняваните обекти от "АС Скорпио" ООД на територията на страната са подчинени денонощно на изградения ЕКЦ (Единен Координационен Център) в офиса на фирмата. Центъра осъществява непрекъснат контрол на охраната, координира действията на охраната с експерти, регионални представители, с упълномощени представители на клиентите, органите на МВР и службата за ПАБ, "Гражданска защита" и др.

ОХРАНИТЕЛЕН ПЕРСОНАЛ

При охрана на обекти дружеството използва за охранители добре обучени мъже и жени на подходяща за осъществяване на съответни охранителни функции възраст, психически и физически здрави, с необходимите персонални, интелектуални и личностни качества. Значителна част от охранителния състав на дружеството са бивши служители на МО и МВР, имащи право да боравят с оръжие.

При охрана на обекти със стратегическо или национално значение, както и на обекти с по-висока степен на риск, дружеството използва доказали се в практиката й охранители, с най-малко двегодишен стаж в областта на охранителната дейност.

ОБУЧЕНИЕ

Системата за обучение на охранителите в агенцията е в съответствие с действащите нормативни изисквания. Дружеството ни организира за всички наши охранители първоначално и допълнително обучение (чл. 28, ал. 3 и 4 от Закона за частната охранителна дейност) в областта на охранителната дейност. Обучението се провежда от специализирана организация, с която агенцията е сключила договор - ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ "КОМПАС" ООД (лиценз по Закона за професионалното образование и обучение № 2003112136/11.02.2004 г. от НАПОО), по специално разработена от центъра програма, одобрена от НАПОО, основаваща се изцяло на задължителната програма минимум, утвърдена от директора на Национална служба "Полиция". Обучението завършва с надлежно протоколиран теоретико-практически изпит, включващ и конкретен тест. На успешно завършилите се издава валидно персонално удостоверение.